2024. július hónap bejegyzései

Ismét MÖCS

Újabb foglalkozása közeledik a Módszertani ötletek csoportos foglalkozásokhoz szakmai programunknak. 2024. május 13-án tartjuk a harmadik műhelynapunkat.
Témája: Mint sót az ételben – technikai változatok egy mesére
A só magyar népmese többféle előadásának kulisszatitkait tárjuk fel.

Elmeséljük a mesét posztótechnikával, papírszínházzal, majd bemutatjuk marionett bábok, illetve kesztyűbábok segítségével.

Ha eljöttök, megtudhatjátok, hogy lesz egy meséből bábelőadás. A műhelynapra szeretettel várjuk a települések könyvtárosait, és a szolnoki iskolai könyvtárosokat.
A hamarosan érkező e-mailben küldött linken tudtok majd regisztrálni.

Búcsúzunk

Károly Nóra: In memoriam Takáts Béla

Takáts Béla 1959. március 1-jén született Kőszegen. A Szombathelyi Tanárképző Főiskolán diplomázott népművelő és történelem szakos pedagógusként 1981-ben. Majd hat évvel később az ELTE Bölcsészettudományi karán okleveles könyvtárosi végzettséget szerzett.
A tiszaörsi Művelődési Ház vezetője volt 1981 és 1983 között, ezt követően a tiszafüredi Városi Könyvtár tájékoztató könyvtárosaként tevékenykedett 1983-tól 1993-ig. Ekkor köteleződött el a helyismeret mellett. Gál Sándor könyvtárigazgatóval közösen állították össze évről évre Tiszafüred eseménynaptárát. Szakdolgozatát is a helyi könyvtár alapítójáról Tariczky Endréről írta.

Tiszafüredi Városi Könyvtár archívumából

1994-ben a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény megyei feladatokat is ellátó szakmai igazgatóhelyettesévé nevezték ki. 2011 és 2012 között megbízott igazgatóként irányította a megyei intézményt. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének alapító tagja, 2003-2010-ig elnöke, 2019-ig vezetőségi tagja volt. 2011-től nyolc éven át a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnökségének (MKE) tagja volt.
Személyében olyan szakembert ismerhettünk meg, aki mindig nyitott a helyismereti tevékenységekben és a könyvtári informatikában megjelenő új folyamatokra, képes felismerni és a gyakorlatba átültetni az azokban rejlő új lehetőségeket. Azt vallotta, „…hogy a helyismereti gyűjtemény vonatkozásában minden könyvtár nemzeti könyvtár, hogy az itt elhelyezett dokumentumokra alapozva a legkisebb könyvtár is újat, eredetit alkothat …”
Könyvtáros szakmai tudását folyamatosan bővítette informatikai ismeretekkel. Ez irányú tájékozottságának köszönhetően úttörő tevékenységet végez a helyismereti dokumentumok digitalizálása, valamint az elektronikus helyismereti dokumentumok gyűjtése, szolgáltatása terén.
Szakértelmét, tapasztalatait oktatóként is megosztotta. A Könyvtári Intézet által szervezett „A helytörténetírás módszerei, segédeszközei, a publikálás formái és lehetőségei; helyismereti-helytörténeti információk közzététele könyvtári honlapokon” elnevezésű akkreditált programjában rendszeresen részt vesz. A Korszerű könyvtár (finanszírozás – gyarapítás – menedzsment) 2005-ben megjelent szakkönyv egyik szerzője volt. A gyakorlatban szerzett tapasztalatát a magyar könyvtári szaksajtóban is közzétette.
2000-ben létrehozta a helyismereti könyvtárosok szakmai levelezőlistáját. Az Országos Digitalizálási Terv egyik kidolgozásában is közreműködött. Számos szakmai konferencia szervezésében vett részt. 2004-ben Szolnok adott otthont az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete országos konferenciájának, amelynek házigazdája volt. A 2014-ben a XIV. alkalommal megrendezett Győri Szalon szakmai programjában ő tartott előadást a helyismereti digitális tartalmakról. 2015-ben a könyvtáros vándorgyűlés szolnoki szervezőbizottságában töltött be jelentős funkciót.
Egyik fő törekvése a digitálisan létező, de ilyen formában nem publikált dokumentumok, számítógépes állományok begyűjtése a helyismereti részlegekbe. Úgy gondolta, „…valószínűsíthetően ötven év múlva éppen olyan kíváncsiak lesznek utódaink egy-egy település 2000. évi jelenlétére az Interneten, mint amilyenek mi vagyunk az ötven évvel ezelőtt megjelent aprónyomtatványokra, hírlapra….”
1987-ben Miniszteri Dicséretben részesült. 2012-ban Szinnyei József-díjjal ismerték el szakmai munkáját. 2015-ben a MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete a Kertész Gyula Emlékérmet Takáts Béla könyvtárosnak ítélte oda. A díjjal azt a sokoldalú és innovatív szerepvállalást ismerték el, amivel Takáts Béla hozzájárult ahhoz, hogy a helyismereti tevékenység a 21. század elején is fontos része legyen a helyi közösségek és a közkönyvtárak újraformálódó kapcsolatának.

A Verseghy Ferenc Könyvtárban eltöltött három évtized alatt az ő szakmai munkájának is köszönhető az integrált számítógépes katalógus bevezetése. Ő hozta létre 1997-ben a könyvtár honlapját, majd 1999-ben a Magyar Elektronikus Könyvtár példáját követve alapította meg a Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtárat, amely az ő szakmai irányításával bővült könyvekkel, folyóiratokkal és képeslapokkal.
A megyei könyvtár informatikai célú – fejlesztési és oktatási tárgyú – pályázatait koordinálta. Fontos szerepet töltött be a kistelepülési könyvtári ellátásának megszervezésében is. 2015-ben indult Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek köszönhetően 48 településen nyújt szolgáltatást a megyei hatókörű Verseghy Könyvtár. A kistelepülésekért és a megyei hálózat működtetésében végzett eredményes munkája elismeréseként 2022-ben Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közművelődési Díjjal tüntette ki a megyei önkormányzat. Türelemmel viselt hosszú betegség következtében hunyt el 2024. március 9-én.
Április 3-án szülővárosában, Kőszegen helyezték örök nyugalomra. Személyében egy kiváló szakembert, jeles mentort és jó vezetőt vesztettünk el. Mi, a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény munkatársai szomorúan búcsúzúnk kollégánktól. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

--

Prinyi Tünde: Nekrolók

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Görbéné Kacziba Katalin, aki 2003- 2023 között a tiszafüredi Városi Könyvtár és Információs Központ olvasószolgálatos könyvtárosa volt, 2024. április 18-án életének 65. évében elhunyt. Cibakházán is dolgozott a könyvtárban az 1970-es és ’80-as években.
Segítőkészsége, jószívű természete, kedvessége emlékeinkben és az olvasókban tovább él!
 

Kitüntetések

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben
részesült 2024. március 14-én a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója, Gacov Katalin példaértékű elhivatottsággal végzett, értékteremtő szakmai tevékenysége, az intézményi innovációt segítő vezető munkája elismeréseként. Az elismerést dr. Vitályos Eszter miniszterhelyettes asszony adta át a Pesti Vigadóban.

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szolnok város kulturális életében meghatározó szerepet játszik. A szervezet igazgatói munkakörét Gacov Katalin 2016. október 1-je óta tölti be. Az elmúlt évek alatt az intézmény dinamikusan alkalmazkodott a változó körülményekhez, igazodott a hazai és nemzetközi trendekhez, és – összhangban a fenntartó, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának elvárásaival –
hozzájárult ahhoz, hogy elégedett, kulturális szükségleteikben kiszolgált, tájékozott lakossága legyen a vármegyének.
Gacov Katalin vezetői küldetésének tekinti a minőségi szolgálatot, a tudatos, célfolyamat és eredményorientált munkavégzést. Fontosnak tartja a könyvtár hagyományos alapértékeinek megőrzését, emellett törekszik arra, hogy a szervezet energikus, kiváló szakmai munkát végezzen.
Az általa irányított intézmény tevékenysége komplex. A hagyományos könyvtári feladatai mellett bemutatkozási lehetőséget nyújt mind az amatőr alkotók, mind a professzionális művészek számára, kulturális eseményeket szervez, ahol a lakosságnak lehetővé teszi a kapcsolatteremtést az irodalommal és az alkotókkal. Nyitott találkozóhelyeket biztosít a lakosoknak, figyelembe véve az életkori, társadalmi sajátosságaikat, elősegíti új közösségek létrejöttét. Helyismereti gyűjteményével és az arra épülő tudásanyaggal, szolgáltatásokkal hozzájárul a város kulturális értékeinek megőrzéséhez, illetve ismertté tételéhez. Az intézményhálózat egyaránt ellátja a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokat. A Kossuth téri központi épületen kívül öt telephelye van, a szandaszőlősi, kertvárosi és a Széchenyi városrészben működő közművelődési egységek után 2022-ben nyílt meg a legújabb közösségi tér a Pletykafalu városrészben.
Vármegyei hatókörű könyvtárként szervezi a települési könyvtárak együttműködését, továbbá a települési könyvtárak minőségi működését elősegítő szakmai, fejlesztő szolgáltatásokat nyújt. A vármegye kistelepülésein működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert (KSZR-nek jelenleg 48 település a tagja), szervezi a könyvtári, információs és közösségi helyek részvételét a kulturális alapellátás kiterjesztésében. A KSZR működtetésével segíti a társadalmi integrációt, a földrajzi hátrányok leküzdését, a tanulást, az önművelést Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén.
Igazgatói munkája során szem előtt tartja a partnerközpontúságot, elsősorban a látogatói igényeknek való megfelelést. A fenntartó önkormányzattal kiváló szakmai kapcsolatban dolgozik. Az együttműködésekre mindig nyitott, ennek eredményeként az intézmény hagyományosan jó kapcsolatot ápol a városban és a vármegyében működő kulturális intézményekkel, közgyűjteményekkel, a nevelési, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel és a médiával is. Partnerközpontú szemléletét jól tükrözi, hogy az intézmény jelenleg több mint 100 tartalmas együttműködői és partneri megállapodással rendelkezik. Fontosnak tartja a nemzetközi kapcsolatok ápolását és új partnerségek kialakítását főként külföldi könyvtárakkal. Jó példája ennek a Ksiaznica Beskidzka lengyel könyvtárral kialakított együttműködés.
Gacov Katalin személyisége nyitott a szakmai innovációk befogadására. Vezetőként kiemelt feladatának tartja, hogy inspiráló munkakörnyezetet teremtsen, amelyben a kollégák szárnyalni tudnak. Az intézmény stratégiájában kiemelt szerepet szán a digitális megújulásnak. A használók kényelmét szolgálja az utóbbi években bevezetett eCard mobilapplikációs és több más elektronikus szolgáltatás, úgy, mint az online regisztráció, az e-mailes értesítés a kölcsönzési idő lejáratáról, vagy a Laptapír elektronikus folyóirat elérés. A belső hálózatfejlesztés és felhő alapú adattárolás pedig a munkavégzés hatékonyságát erősíti.
A szolgáltatási kínálatban kiemelt figyelmet kapott a gyermek- és ifjúsági korosztály. Az ifjúsági részleg megújulása nyomán folyamatosan emelkedik a látogatószám, fennállása óta a programokon részt vevők száma megháromszorozódott. Rendezvényeik közül országos sikerre tett szert az önkéntes fiatalokkal szervezett animetalálkozó, a SzolnoCon. A japán, anime és fantasy rajongók találkozója a könyvtárban kerül megrendezésre, egyre emelkedő látogatószámmal, 2022. július 9-én már több mint 1500 résztvevővel rendezték meg a 3. SzolnoCont, Szolnok főterére is kiterjesztett programkínálattal. Az innovatív módon átalakított,
fiataloknak szóló olvasásnépszerűsítő foglalkozáskínálatuk mellett kizárólag a 10-14 éves korosztály részére alakítottak ki közösségi teret T-zóna néven.
A 2021-ben bevezetett társasjáték kölcsönzés a család minden tagjának kínál értékes szórakozást. Igyekszik összekapcsolni a gazdasági, civil és közszférát, és ezt a könyvtárlátogatók javára fordítani.
Az elmúlt évtizedekben az intézmény többszöri átszervezésen, összevonáson, átalakuláson ment keresztül. Gacov Katalin igazgatóként az elmúlt években olyan kihívásokkal szembesült, melyekkel korábban nem. A Covid járvány miatt kialakult pandémiás helyzettel és az energiaárak emelkedését követő gazdasági világválsággal is szembe kellett néznie, és megfontolt felelősséggel, számos döntést meghozva az intézményt tovább irányítania, mely a kihívásokra megújulással tudott felelni: bevezette az úgynevezett pakkszolgáltatást, az ablakkölcsönzést és a könyvkiszállítást.
Vezetői szemléletében kiemelt helyet kap a társadalmi felelősségvállalás. Az intézmény tevékenységével, eszközrendszerével hozzájárul azon szervezetek, csoportok, közösségek működéséhez, amelyek a fogyatékossággal élőket, szociálisan hátrányos helyzetű személyek érdekeit képviselik.
Gacov Katalin elkötelezett minőségközpontú szemléletének eredménye a bevezetett TQM alapú minőségirányítási rendszer.
Az intézmény működésében szem előtt tartja a költséghatékony működést, a pályázati források minél hatékonyabb kihasználását. A vezetése alatt 2017-től mostanáig közel 180 millió forint támogatást nyert el az intézmény hazai és Európai Uniós forrásokból és 42 millió forint támogatást kapott a Europe Direct iroda működtetéséhez. Ezek a források lehetővé tették a szakmai munka minőségi folytatását, innovációk bevezetését, infrastrukturális fejlesztéseket, valamint a szolgáltatáskínálat bővítését.
Fontos kiemelni a mellékletben olvasható kilenc elismerést, díjat, amelyek mögött kiemelkedő tartalmi munka és elköteleződés van. A könyvtár munkatársainak és az otthont adó városnak a megbecsülése is egy-egy díj.
Igazgató Asszony komplex szerepet vállal a város kulturális életének fejlesztésében, koncepciójának kialakításában, az elkészült tervek megvalósításában is. 2022-től a Szolnoki Kulturális Kollégium alelnökeként támogatja a város kulturális értékeinek bővítését.
Vezetői munkájának fókusza az ember. A könyvtárhasználó, a közművelődés szolgáltatásait igénybevevő, a munkatárs, és valamennyi partner. Kiemelkedik küldetéstudata, stratégiai gondolkodásmódja, amely az operatív cselekvés képességével is párosul. Határozott értékrendje, kiemelkedő felkészültsége alapja vezetői eredményességének.

Pro Urbe díjban részesült Szabó Jánosné nyugalmazott könyvtárigazgató 2024. április 3-án, a Város napja alkalmából.

Jászsági Térségi TV felvétele

Szabó Jánosné jelentős könyves szakmai múlttal, a könyvtárosi hivatás iránti elkötelezettséggel vezette a jászberényi könyvtárt, mely 110 évig önálló intézményként állt a város és a kistérség lakossága részére. A könyvtárosi munka mellett tartalmas közművelődési és karitatív feladatot is ellátott azzal a céllal, hogy a könyvtárhasználókon kívül más emberek is bejöjjenek az épületbe egy-egy kiállítás, előadás vagy gyermekprogram megtekintésére. Mind ezek mellett figyelemmel volt a szakma megújításával kapcsolatos megyei és országos információkra, eseményekre.
Több évig tartó szervezőmunkája eredményeként, címzett állami és önkormányzati támogatásból 2005-ben megvalósult a könyvtárépület nagyszabású rekonstrukciója, melynek során megújult, jelentősen kibővült épületben dolgozhattak a könyvtárosok. Ezzel egy időben a papíralapú katalógust felváltotta az elektronikus nyilvántartás. Ez jelentős lépés volt a minőségi könyvtári munkához. Az épület bővítésével egy csillagvizsgáló is kialakításra került, mellyel új ismeretterjesztési mód adódott a városban. Megnyílt a lehetőség különböző programok lebonyolítására gyermekek és felnőttek részére egyaránt, melyek szorosan kapcsolódtak a könyvekhez, az olvasáshoz, az ismeretszerzés számtalan formájához. Előadói estek, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók részesei lehettek az érdeklődők. Ismert színművészek, elismert történészek, orvosok és más szakemberek voltak a vendégeik.
A kiállítások rendezése folyamatos volt, helyi vagy idegen festők, fotóművészek tárlatai kerültek az érdeklődők elé. Lehetőséget kaptak civil szervezetek is a bemutatkozásra. A jászberényi könyvtár kétszer is otthont adott az Ünnepi Könyvhét megyei megnyitó ünnepségének. Egy alkalommal pedig szintén ők szervezték meg a Helyismereti Könyvtárosok három napos, országos konferenciáját.
2008-ban a magyarországi közművelődési könyvtárak egy addig soha nem ismert pályázati lehetőséget kaptak. EU-s támogatással nagyarányú informatikai fejlesztést lehetett a nyert összeggel végrehajtani. Nyolctagú konzorcium vezető könyvtáraként 70 millió forint támogatást nyertek, hét kistérségi közművelődési könyvtár és a Tanítóképző Főiskola könyvtára részére.
Vezetésével a könyvtár karitatív tevékenysége szintén ismert és elismert volt. A Fogódzkodó Egyesület egészséges és sérült tagjainak székhelye és működési területe intézményük volt. A Vakok- és Gyengénlátók klubja hasonló támogatást kapott tőlük. Részükre különböző szöveg- és képnagyító programok segítségével, valamint a hangoskönyv-állományukkal, addig soha nem tapasztalt szolgáltatást is tudtak nyújtani.
Az intézmény a helybeli és a kistérségben dolgozó könyvtárosok szakmai találkozóhelye, a berényi főiskola informatikus könyvtáros szakos hallgatóinak gyakorlóhelye volt.
Vezetői programja a realitások alapján megvalósítható kultúrpolitikai arculatot, vonzó jövőképet mutatott. A város könyvtára a hagyományok megőrzésével minőségi közgyűjteménnyé, információs adatbázissá vált. A felújított könyvtárépület, mint forma, megtelt tartalommal.
Szabó Jánosné négy egyesületnél, mint alelnök igen meghatározó értelmi vezető, mindez mellett a szervezési munkában irányító egyéniség, ezek eredményes működésében nagy érdeme van. Fontosnak tartja a tagok összefogását erősítő összejövetelek, rendezvények, kirándulások szervezését. Érintettsége révén különös figyelmet szentel, elsősorban példamutatásával, a sérült emberek problémáinak megoldására.
Nagyon lelkiismeretes, alapos és pontos munkát végez. Az emberekhez való viszonya nagyon jó, együttműködő partner és megértő munkatárs. A város lakossága elismerését élvezi.
A helytörténeti könyvek szerkesztésénél is nagyon együttműködő és alapos, precíz, igényes. Hét könyv szerkesztésében is részt vett. Számos írása, beszámolók, könyvismertetések megjelentek a helyi sajtóban és több szakmai lapban.
Nyugdíjas évei mellett a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Általános Iskola könyvtárosaként, alkalmanként óraadóként dolgozik.
Számára nagyon fontos volt, hogy szülővárosát soha ne hagyja el. Itt töltötte iskolás és dolgos éveit. Főiskolás éveitől eltekintve ez a város volt élete színtere, s ez büszkeséggel tölti el.

Verseghy-díj
A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019-ben díjat alapított azoknak a munkatársaknak az elismerésére, akik egy adott év során kiemelkedő munkát végeztek. 2024-ben két kolléga részesült ebben az elismerésben:

Kovácsné Volter Ildikó és Vajdulákné Fótos Éva. Herczeg Péter felvétele

Kovácsné Volter Ildikó
Díjazottunk olyan munkakörben dolgozik, ami korábban nem létezett. Szakmai tudása nélkülözhetetlen, biztos hátteret jelent az intézménynek.
A különböző pályázatok pénzügyi részének lebonyolításában, elszámolásában oroszlánrészt vállal, ezek közül kiemelendő az ominózus bérfejlesztési pályázat, ami mindegyik közül a legnehezebb volt. De mondhatnám a családbarát pályázatot is, aminek már a beadásához szükséges adminisztráció, személyügyes számolgatás sem volt egyszerű, nemhogy az elszámolás.
A hat telephelyünk beszerzési, épületkarbantartási, bontási, építési munkáinak koordinálását zökkenőmentesen végzi. Osztályát jól vezeti, sokszor villámhárítóként tompít, közvetít a különböző területek között, arra törekszik, hogy konfliktusmentesen oldják meg az adódó helyzeteket.
Feladatait alázattal, szorgalmasan és magas színvonalon végzi. Munkájára igényes, a határidőket mindig betartja, pedig sokszor azonnal kell cselekedni. Jól alkalmazkodik nem várt helyzetekhez, jogszabály-módosításokhoz, a különböző meghívott előadók rigolyáihoz. Pontosan és alaposan dolgozik, képes rendszerben gondolkodni.
Kedves, csendes és szerény személyiségével könnyű együtt dolgozni, megtalálja a hangot mindenkivel. Végtelen türelemmel kezeli a hozzá érkező munkatársakat, vagy az éppen állást kereső jelentkezőket.

Vajdulákné Fótos Éva
Munka iránti alázata az első pillanattól kezdve kiemelkedő, a látogatók és a munkatársai elismeréssel, megbecsüléssel beszélnek róla. Évi, amióta az intézmény dolgozója lett, több munkakörben kipróbálta magát, és mindenhol helyt állt. Színes egyéniségével, mosolygós természetével, és a munkához való pozitív hozzáállásával példaként szolgálhat. Közvetlen, nyitott személyiség, akivel jó együtt dolgozni, mindig lehet rá számítani közművelődési és könyvtári területen egyaránt. A kreativitásának semmi sem szab határt, hiszen munkájának nagy részét is a kreatív feladatok tervezése, szervezése és lebonyolítása teszi ki, amit hihetetlen precizitással és odaadással végez napi szinten. Számos szakkör, kézműves foglalkozás tartozik hozzá, így általa rengetegen élhetik át nap, mint nap a hagyományok sokszínűségét, csodáját.
Az intézmény pozitív arculatának öregbítéséhez a külsős helyszíneken való aktív részvétellel nagyban hozzájárul, emellett a belső programok lebonyolításában is nagy szerepet vállal.
Igazi csapattag, aki a fiatalabbakat meghazudtoló lendülettel és lelkesen vág bele minden új feladatba, nehezen mondva nemet bármilyen ötletre, mindig a sikeres megvalósítás a célja. Végtelen türelmével és szeretetével eléri azt, hogy egyre több családnak legyen erős kötődése a közösségi térhez és a könyvtárhoz, így a helyi társadalom építésében is folyamatosan részt vesz.
Évivel rendkívül jó együtt dolgozni, vidám, fáradhatatlan lendülete minden munkatársára jó hatással van.
A díjazottaknak ez úton is gratulálunk az elismerésekhez!
 

Máté Ágnes: MKE hírek

Fitz József-könyvdíj
A javaslatok begyűjtésén már túl van a munkacsoport. Nagyon szépen köszönöm Mindenkinek az aktivitását! Hamarosan konkrét kiadványokra szavazhattok majd. Eredményhirdetés és díjátadás Szegeden lesz az 55. MKE Vándorgyűlésen.
Legyen jövőre könnyebb! Kérlek Benneteket, ha olyan könyvvel találkoztok, amelynek megjelenése kivételes esztétikai értéket képvisel, vagy tartalmát tekintve igazi kuriózum és 2024-es magyarországi megjelenésű, küldjétek el számomra a kiadvány legfontosabb adataival (szerző, cím, kiadó, ISBN szám és egy rövid méltatás, miért is ajánljátok) a matea@vfmk.hu címre.
Vándorgyűlés
Igazán aktuális témával hamarosan itt a vándorgyűlés. Még egy pár hét és elkezdődik a jelentkezés.
Miért is menjünk Szegedre? Azt megtudhatjuk a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének honlapjáról Kukkonka Judit elnök invitálásából:
„Szegeden mindig süt a nap,
itt a legfinomabb a halászlé (nem vita tárgya, kijelentés),
nálunk van a legtöbb szökőkút, vizes csobogó a városban,
itt van Közép-Európa legnagyobb és legszebb tere,
s még sorolhatnánk mi vár rátok!
Várunk benneteket Szegeden!
Gyertek minél többen!”
Az MKE JNSZM Szervezete tagjainak regisztrációs díját a megyei szervezet állja. Kis közösségünkbe mindenkit szeretettel várunk! Az éves tagdíj befizetésével lehet még csatlakozni hozzánk.
Egyesületi hírek
2024. február 8-án MKE Tanácsülés volt az OSZK-ban. Gálné Weigert Éva és Máté Ágnes vettek részt rajta.
2024. február 12-én éves taggyűlést tartottunk, ahol elfogadtuk az előző év pénzügyi beszámolóját és beszéltünk az idei év terveiről.
2024. február 20-án volt az első vezetőségi ülés. Döntés született az idei évre tervezettekről (kirándulás a Tiszazugba és Budapestre a Magyar Zene Házába, Vándorgyűlés), elkészítettük az év pénzügyi tervét.
2024. február 29-ig elküldtük az MKE részére szervezetünk éves pénzügyi beszámolóját és jövő évi költségvetési tervét.
2024. március 15-ig eljutattuk a Fitz József-könyvdíjra javasolt könyvek listáját az MKE Tanács elnökének, a Fitz munkacsoport vezetőjének, Kukkonka Juditnak.
2024. április 2-ig kellett megküldenünk a tagságunk adatait az új MKE tagnyilvántartáshoz. A tagok google űrlap kitöltésével segítették adataik kiegészítését. Köszönjük!
2024. május 9-én lesz a MKE küldöttgyűlés és azt követően Tanácsülés lesz az OSZK-ban. Litkei-Nyíri Anita és Máté Ágnes vesznek részt rajta.
A tagdíjbefizetések folyamatosan történtek és történnek.

***

KÖNYVAJÁNLÓ
A könyv főszereplője Arató Antal címzetes könyvtárigazgató, a könyvtáros szakma ikonikus alakja. Az interjúregény 80. születésnapja alkalmából készült. Személye Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez több okból is kapcsolódik. 1970-1982 között a Jászberényi Városi Könyvtár igazgatója volt. Az már nem annyira ismert, hogy 1950-ben kitelepítették családját a fővárosból Jászapátira. Ezekről az időkről is mesél a könyvben humorosan, derűvel. És ahol szinte kinyílt a könyv, mikor belelapoztam a következő volt:
„A könyvtár mosdójába pedig egy WC-újságot helyeztem el. A lényege az volt, hogy a különböző könyvekből az emésztéssel, székürítéssel összefüggő írásokat gépeltettem ki. …Ezek a művek természetesen kint voltak a szabadpolcon is, aki tehát kíváncsi lett valamelyik szerzőre, kikölcsönözhette a műveit.”
A könyvmenedzselésnek korai és nem hétköznapi módja az akkori Jászberényből. És még sok más érdekesség olvasható a könyvben. Remélem felkeltette az érdeklődést!

A kiadvány megrendelhető Majer Tamástól (vesszoparipakiado@gmail.com, 20/852-9982).

Bakondi Brigitta: Internet Fiesta – KSZR könyvtárak

... avagy, hogyan oldjuk meg minden helyzetben, hogy ne ússzon a robotika bemutató?

2024. március 25-én az Internet Fiesta keretein belül Vezsenyre majd Tiszajenőre látogattunk el. Négyesi Ildikó kolléganőm – állandó megmentőnk – és én, felpakoltuk a Lego Boost robotokat, a Bee-Bot padlórobotokat, és két VR-szemüveget.
Az első állomás Vezseny volt, itt a helyi általános iskolások (1-4. osztályosok) már vártak bennünket. Kipakoltunk minden kelléket, és megkérdeztük a WIFI kódot. Könyvtáros kolléganőnk közölte, hogy nem rendelkezik az épület internet kapcsolattal. Szerencsére erre az esetre is készenlétben volt az agyunk, megosztottuk telefonról az internetet, illetve az ott dolgozó tanárnő is készségesen felajánlotta, hogy ő is tud netet adni.

Vezseny Könyvtár, Információs és Közösségi Hely

A gyerekek csillogó szemmel figyelték, amint általánosságban bemutattuk a
robotok, illetve a VR-szemüveget. Nagyon gyorsan ráhangolódtak az eszközökre.

Három csoportra bontottuk a tanulókat. Egy csoport a Lego Boost Vernie robotot programozta, adtak neki különböző feladatokat. A másik csoport a Bee-Bot méhecske padlórobotokkal oldottak meg különböző ügyességi feladatokat. A harmadik csoport pedig türelmesen várta, hogy mindenkire sor kerüljön, hogy elmerüljenek pár perce a VR-szemüveg csodálatos virtuális valóságában.
A második állomásunk a Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda volt, ahol olyan szerencsés helyzetben van a tiszajenői települési könyvtár, hogy egy épületben van az iskolával.
A könyvtárban egy kisebb tömeg fogadott bennünket. Két felsős osztály töltötte be az olvasói teret. Ildivel törtük a fejünket, hogyan tudjuk az eszközöket úgy bemutatni, hogy mindenki ki is próbálhassa.
Szerencsére a helyi könyvtáros rutinosan elrendezte a gyerekeket, és a három eszközt szét tudtuk osztani közöttük.

Ebben a könyvtárban is érdeklődve fordultak felénk a gyerekek, Vernie robottal is tudtunk különböző feladatokat csinálni és a padlórobotokkal mutattunk be nekik programozási gyakorlatokat.
A VR-szemüveg tarolt itt is a népszerűségi listán.


 

Balaton Mária: Fel a Netre! Tiszasűlyön

Tiszasüly Szolnoktól 40 km-re található alig 1500 lelket számláló település. Az internet hálózat településünkön stabilan kiépült, mégis akadnak lakosok, akik nem a virtuális világban élik mindennapjaikat, viszont érzik, hogy egyre jobban szükségük van rá. Napjainkban az alapvető információk megszerzésének egy sokkal gyorsabb, könnyebb, időt megtakarítóbb útja az internet mindennapos használata.

„Sosem késő” így szólt a szlogenünk ehhez a programhoz. Bizonyítani akartuk és sikerrel bizonyítottuk is, hogy az a generáció, amely életébe későn kopogtatott be a virtuális világ; azok is képesek felzárkózni és bátran használni a laptopokat és okos telefonokat.
Számtalan a mindennapokban előttük álló teendők megoldását könnyíti meg számukra, nem utolsó sorban egy kattintással km-ket spórol meg magának az ember.
Könyvtárunk minden évben csatlakozik a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott Internet Fiesta rendezvénysorozathoz.
A 2024-ben Pro: Értelem és érzelem elnevezésű rendezvénysorozat Tiszasülyön teli találat volt.

Manapság „mindenki” ért az okos eszközökhöz, van azonban egy réteg,- főleg az idősebb korosztály, akik igyekeznek lépést tartani a fejlődéssel. Önbizalom híján azonban nem fordulnak családtagjaikhoz segítségért.
Itt lép be az Információs és Közösségi hely, mint lehetőség. Egymásra talált az Internet Fiesta országos rendezvény és a könyvtárhasználó-olvasó megoldásra váró problémája.

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Litkei-Nyíri Anita segítségével biztosított számunkra laptopokat.
A jelentkezők izgatottan érkeztek meg és vették ideiglenes használatba az eszközöket. Napok teltek és látszott rajtuk az öröm, az önbizalom erősödése, amikor a digitális önállóság felé vezető úton megtett első lépések gyakorlatban megvalósultak. A hat napos együttlét során az alapoktól az interneten való egyre biztosabb böngészésig jutottak el, így érdeklődési körüknek megfelelően útvonaltervezéssel , menetrendekkel, receptek keresésével, illetve önálló egyéni ötletek alapján történő feladatellátással töltöttük az időt.
Saját okos telefonjukat is behozták a tanfolyam részvevői, és a különböző műveletekkel, lehetőségekkel ismerkedtek.

A közösen eltöltött idő végeztével abban maradtunk, hogy a továbbiakban felmerülő nyitott kérdésekre, amennyiben nem találnak választ, a Tiszasüly Községi Könyvtár Információs és Közösségi helyen rendelkezésükre állunk.

Mohácsi Bernadett: Bemutatkozik a kunszentmártoni József Attila Városi Könyvtár

A magyar kultúra napi irodalmi teadélután
A magyar kultúra napjáról 2024. január 25-én este a könyvtár rendhagyó olvasóköri rendezvényén emlékeztünk meg. E jeles eseményünk helyszínéül a Múzeum Kávézót választottuk, ezáltal is hangulatossá téve a színteret. Vendégeinket forró teával, süteménnyel és persze felolvasásra váró kötetekkel vártuk.201 éve, hogy Kölcsey Ferenc befejezte a Himnusz megírását. A magyarságnak a 19. századig nem volt nemzeti himnusza. Nem köztudott, de a Himnusz verssorainak szótagszáma pontosan megegyezik a Szenczi Molnár Albert fordításában énekelt 130. genfi zsoltár szótagszámával. Az összes versszak minden sora szépen illeszkedik a genfi zsoltár dallamához. Kölcsey reformátusként a Debreceni Kollégium diákja volt, bizonyosan jól ismerte és énekelte is ezt a fontos és közismert zsoltárt. Így rendezvényünkön meghallgattuk Himnuszunk ezen változatát.

Vendégelőadóink Pappné Gulyás Dóra Eszter és Papp Gábor voltak, akik gitár produkcióikkal tették meghittebbé az estet. Játszottak többek közt J. S. Bach, Ákos, Cody Francis és az Omega szerzeményei közül.

Alkalmunk végén online kvízjátékunk nyertesei átvehették a nyereményüket.
A felolvasást mi, könyvtárosok kezdtük, majd nagy örömünkre vendégeink közül többen is olvastak fel lírai és prózai műveket.
Az irodalmi teadélutánt egy ismert színész, Csórics Balázs verselésével is színesítettük. 
Résztvevőink visszajelzései szerint kellemes, jó hangulatú estet töltöttünk együtt.

Pilvax Kávéház Kunszentmártonban
2024. március 11-én második alkalommal rendeztük meg Pilvax Kávéház nevű eseményünket. Ezen az olvasóköri teadélutánon az 1848-49-es szabadságharcról emlékeztünk meg a magyar irodalom tükrében. Eseményünk helyszínéül idén is a Múzeum Kávézót választottuk, ezáltal is autentikussá téve a színteret.A történelmi háttér illusztrálása és a felolvasások mellett kvízjátékkal próbáltunk egy kis izgalmat csempészni a rendezvénybe. Volt benne vers/ének előadójának kitalálása, Pilvax Activity, szabadságharccal kapcsolatos emlékhelyek helyszínének felismerése, illetve az Így ettek ők, a forradalmárok feladat (ahol azt kellett kitalálni, hogy a kivetítőn látható ételek melyik ’48-as hőseinkhez kapcsolódnak). Kvízjátékunk nyertesei ajándékcsomagokat kaptak nyereményül.
A rendezvényen szűkkörben vettünk részt. Azonban – örömünkre - vendégeink szavalataikkal, felolvasásaikkal, énekeikkel színesítették az estet.Kvízjátékunk pontszámlálása alatt vetítésben láthatták az egybegyűltek a Szeretlek Petőfi! versnépszerűsítő programunk szavalóinak előadásait. Vendégeink visszajelzései szerint kellemes, jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt.
Jövőre is várjuk az érdeklődőket!

Internet Fiesta a József Attila Könyvtárban
Március 21-28. között minden az Internet Fiestáról szólt könyvtárunkban. Könyvtárosként kedveljük ezt a rendezvényt, mert meglévő szolgáltatásaink mellett új oldalunkat mutassuk meg. Jó alkalom arra, hogy erősítse a szakmai és emberi kapcsolatokat is. Az idei Internet Fiestához összesen nyolc programmal csatlakoztunk, melyekben játékokkal, kézműves bemutatóval, ill. online mesével színesítettük könyvtári életünket.
A Fiesta eseményeiről honlapunk és Facebook oldalunk nyújtottak részletes áttekintést.

A Modern mese online program keretében a Zoli és Körös-parti barátai című mesét olvastuk fel, Facebook oldalunkon tettük közzé, amely igen népszerűnek bizonyult. Ennek érdekessége, hogy a mesét közösen írtuk Chat GPT programmal és AI segítségével illusztráltuk, majd kolléganőnk felolvasta.
Modern mese könyvtári foglalkozásunkon a fentebb említett mesét használtuk fel a Víz világnapja alkalmából tartott könyvtári óránkon. A gyermekek körében szintén tetszést aratott.
Húsvéti kézműves videónkban egy nyuszis ablakdísz elkészítését mutattuk be. Adventkor nagyon keresettek voltak a kézműves videóink (97 megtekintést ért el), így húsvétkor is kedveskedtünk vele.

További programok az Internet Fiestán:
- Könyv- és videókazetta turi: leselejtezett könyveinket, illetve videókazettáinkat lehetett ingyenesen elvinni.
- Emoji verseny: feladványunkban 10 irodalmi mű címét kellett kitalálni A magyar költészet napja alkalmából. Ismert regényeket rejtettek az emojik, ezekből kellett kitalálni, hogy melyiket. Aki mind a tizet kitalálta, sorsoláson vett részt, és a szerencsés nyertes díjazásban részesült.
- Mémek harca – Pro: Értelem és érzelem mémkészítő verseny: a versenyzőknek egy értelem és / vagy érzelemmel kapcsolatos mémet kellett elkészíteni, majd azt a könyvtár részére elküldeni.
- Telefonos mémcsata és mémkészítő verseny: a versenyzőknek egy telefonnal, mobiltelefonnal kapcsolatos mémet kellett elkészíteni, majd azt a könyvtár részére elküldeni.
Könyvajánlóval is segítettük olvasóinkat, hogy közelebb kerüljenek a mobiltelefon és az internet világához.
Mobilkiállítást is rendeztünk az emeleti aulában. Megtekinthető 2024. március 28. és április 30. között könyvtárunk nyitvatartási idejében.
Nagyon örültünk, hogy többen nemcsak egy, hanem több játékhoz is kedvet kaptak.

Természetesen, szívesen segítettünk minden olyan személynek, akik elakadtak saját "okos" eszközük használata közben.
Reméljük, hogy a jövő évi Internet Fiesta programsorozatban is sok-sok személyes és online találkozót tudunk megvalósítani a tanulni, tájékozódni, játszani vágyóknak egyaránt!
A felajánlásokat ezúton is nagyon köszönjük: a Next-Tel GSM Kunszentmártonnak és Bytemen PC-nek.
Köszönjük a résztvevőknek a tartalmas hetet!

Takács Hedvig: Felolvasóest a Jászberényi Városi Könyvtárban

2024. március 28-án felolvasóestet rendezett a Pannonius Irodalmi Kör – Jászberény a Jászberényi Városi Könyvtár kamaratermében.


A Pannonius Irodalmi Körök (továbbiakban PIK) 2023-ban alakultak országszerte a Magyar Íróképző végzett hallgatóiból. Ezek a körök olyan, területi alapon szerveződő alkotóközösségek, amelyek célja a tagok szakmai támogatása, fejlődése, segítése. A jászberényi székhelyű PIK a Jászberényi Városi Könyvtárban tartja találkozóit, és egy ilyen összejövetelen merült fel a felolvasóest ötlete is. Nagy izgalom közepette készültek az alkotók az előadásra, hiszen ez volt az első ilyen alkalom, amit szerveztek.

Mivel az alkotók jobb szeretnek írni, mint felolvasni, felkérték a Berényi Színjátékos Társaság tagjait, felkérték a Berényi Színjátékos Társaság tagjait,hogy segítsenek és vállalják a felolvasást – ők is lelkesen vettek részt a munkában.
Az esten elsőként Dalay Noémi mutatta be a PIK-et és a tagokat, majd következett a műsor. A felolvasóesten a jászberényi PIK-tagok műveiből készült válogatás hangzott el. Mindenki más témában alkot, így nagyon színes és élvezetes egy órás előadást sikerült összerakni és megvalósítani. Az egyes művek között Csibra Levente zongorajátéka vezette át a hallgatóságot, így nem folytak egybe az alkotások.

A felolvasóestre nem várt számú hallgatóság érkezett, még a raktárból is kellett székeket hozni – ez jól mutatja az esemény népszerűségét, aminek mindenki nagyon örült. Emiatt ajánlom ezt a lehetőséget más könyvtáraknak is, hogy színesítsék a programjaikat felolvasóestekkel! Nálunk sikeresnek bizonyult.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Faragó Zoltánnak, Kormos Lászlónak, Némedi Zsoltnak és Pócz Istvánnak a felolvasásért, illetve Csibra Levetnének a zongorajátékért.

A PIK – Jászberény tagjai: Dalay Noémi, Farkas Heni, Takács Hedvig, Krupa Sándor, Makai Bálint, Zircher Péter. A PIK – Jászberény további tervei között szerepel több felolvasóest megszervezése, saját és más körök műveiből, illetve egy felolvasószínház létrejövetelének támogatása is.
További információ elérhető a rendezveny@jaszkonyvtar.hu címen vagy a Pannonius Irodalmi Kör – Jászberény Facebook-oldalán

Csőke Tibor: Találkozás Gazda Józseffel

 A törökszentmiklósi Ipolyi Közművelődési Központ vendége volt Gazda József erdélyi író, tanár. A könyvtár olvasótermében beszélgetőtársa Vidra Sándor, az Erdély Barátainak Köre Kulturális Egyesület titkára volt, valamint a szintén erdélyi Meister Éva színművész tolmácsolásában hallhattunk részleteket írói munkásságából.

Lőrinczi László felvétele

Gazda József gazdag életútja Kézdivásárhelyen indult 1936. április 8-án. A kolozsvári Bolyai Egyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet. Aktív szereplője, szervezője volt az 1956-os kolozsvári eseményeknek. 
Így hamar a Securitate megfigyeltje lett. Erdélyi magyarként nagy figyelemmel kísérte munkásságát a román titkosszolgálat: megfigyelési dossziéja 900 oldalt tett ki.
40 könyv, számtalan művészettörténeti és kritikai írás és jó néhány díj kísérte munkásságát. Feleségével, Olosz Ella textilművésszel nyugati és keleti utazásain szerzett művészettörténeti élményeit művészeti útikönyvekben publikálta. Egyik útja során vásárolt kézi magnetofon segítségével járta az erdélyi falvakat, idős emberek visszaemlékezéseit gyűjtve. Ezeket szociográfiai munkákban adta közre, megmentve az utókornak. Művészettörténeti, szociográfiai írásai mellett nagy hangsúlyt kapnak a XX. századi történelem erdélyi és magyar tragédiái, sorfordító kérdései.

Csőke Tibor felvétele

Erdélyen keresztül szemléli az egész Kárpát-medence sorsát, a szülőföld történetét, a kisebbségi sorsot. "Lemenőben a Nap. Még visszasüt a fénye. Erre a hegyekkel övezett tájra, földre, s az útra, melyen lépéseimet tettem. S megkérdezem magamtól: Miért is éltem? Nagy kérdés. Talán a legnagyobb, mellyel szembe találhatja az ember magát. Én és Te és minden gondolkodó lény… Hogy volt-e értelme az életének? Erre keresed a választ. Végigtekintve az úton, utadon, kérdezve, kutatva, sokszor elégedetlenül szorongva, megpróbálva mérlegelni is, vagy számon kérni a Kortól is: Hogy miért kellett olyan legyen, amilyen volt? Még a botorkálásaidat is figyelő? Hogy bűnödnek tekintessék, ha munkádat végzed, s azt teszed, amit életed céljául választottál. S hogy büntetendőnek vegye még az anyanyelvedet és a nemzeti mivoltodat, az azokhoz való ragaszkodásodat is? Az emlőt, melyen át az életet szívtad magadba? Itt a szülőföldeden, melyhez léted kötött… Be jó lenne, ha elmondhatnám: nem éltem hiába! Mert: „Megtettem mindent, amit megtehettem?” De elmondhatom-e? Sokszor úgy érzem, hogy igen. Máskor: hogy nem. S hogy az én felelőségem-e, vagy inkább sorsom része, hogy ennyire volt csak erőm? Gyötörnek a kérdések, s az azokra adható válaszok kételyei. Ezért a magam keresése még mindig, a vég közelében is, s ezért teszem le ezt a visszatekintő és elmélkedő, koromat megidéző, a rám meredő kérdőjelekkel küszködő munkámat is nyugtalanul." Gazda József

Ezen az estén is gazdagodtunk műveivel, gondolataival. Közel kilencven éves, és ma is nagyon aktív, sokat ír, előadásokat tart. Kívánjuk, hogy tegye ezt még sokáig!
Isten éltesse Józsi bácsit!

Tóth Karolina: Apa-fia nap a T-zónában

A Verseghy Ferenc Könyvtár legújabb tini közösségi tere a T-zóna, melybe 2022 óta folyamatosan szervezzük a tinik számára trendi programokat. A korábbi évben megrendezett Anya-lánya napunk sikerén felbuzdulva az idén Apa-fia napot szerveztünk e korosztály és szüleik számára.
Örömmel osztom meg veletek, hogy várakozáson felül, nagyon-nagyon jól sikerült ez a szombat délelőtti programunk.
Már a szervezés is flottul működött, kolléganőimmel Kálmán Noémivel és Gudmon-Hiller Judittal az első pillanattól kezdve lelkesen és aktívan ötleteltünk. Mint sok-sok programunknál, most is számíthattunk az ifik támogatására. Az „onnan kinövő fiatalok” első perctől partnereink lettek és vállalták, hogy fiús programelemekkel részt vesznek ezen a napunkon.
Az Archlich Inc. csapata szerepjáték bemutatóval, Warhammer terepasztallal és 3D figurafestéssel várta a rendezvényünkre látogatókat.

Ezt a tinifiúk és az apukák is ugyanúgy imádták. Mindhárom asztalnál folyamatos teltház volt. Szintén igen népszerű volt a Pixel Colony csapat standja, akikkel már több rendezvényen is együtt dolgoztunk. A PILON-os fiúk egyik fő célja az e-kultúra népszerűsítése. Ezúttal is sikerük volt. Mai modern, illetve retro játékokkal, VR szemüveggel várták a rendezvényre látogatókat. Öröm volt nézni, ahogy apa és fia együtt merülnek el a játékok világában. 😊

Lehetőség volt egész délelőtt figyelemmel kísérni, hogy hogyan is működik egy 3D nyomtató. A gép szüntelenül készítette az apa-fia napi fiús kulcstartókat. Ezekből már a rendezvény előtti napokban legyártottunk jópárat, és a rendezvény alatt ajándékként osztottuk szét azok között az olvasóink között, akik ezen a napon beiratkoztak, kölcsönöztek vagy totóinkat kitöltötték.
Már a szervezésekor gondoltunk a kisebb tesóval érkező családokra is. Számukra „tüzes-vizes” interaktív játékokkal települtek ki a szolnoki tűzoltók. Sőt, egy érdekes és hasznos „Tűzvédelem otthon” című tűzoltós előadást is hallhattunk a szakemberektől.

Napjainkban a tinik bevonzása a könyvtárba „nehéz dió”. Mi mégis megpróbáltuk. Így a délelőtt nem múlhatott el egy „tinibálvány” jelenléte nélkül. Vendégünk volt Tálas Máté (ICEHAVOK), aki ma az egyik legnépszerűbb influencer. Édesapja Tálas László, a Szolnok Televízió főszerkesztője. ICE jelenléte erősen vonzotta a kamaszokat. A közvetlen, jó hangulatú beszélgetést lelkesedéssel hallgatta a közönség. A rajongók lubickoltak a privát információkban. De annak is örülünk, hogy Mátét, a bálványt egy másik oldaláról is sikerült bemutatnunk.

Összességében elmondhatom, hogy tényleg lelket simogató volt ez a délelőtt. A közel 200 résztvevő: vidám tinifiúk, apukák; a programban közreműködő jókedvű önkéntes fiatalok, lelkes kollégák. Hálás vagyok ezért a napért… feltöltődtem. Mindenkit bátorítanék: merjen nagyot álmodni! 😊

Szirákiné Kovács Györgyi: Interaktív regények olvasása az Ifiben

2023 őszén egy új kört indítottunk a Verseghy Könyvtár Ifjúsági részlegén. Minden hónapban egy péntek délután összegyűlünk, és együtt eljátszunk egy interaktív regényt.

Az interaktív regény (angoul IF, ami az interactive fiction rövidítése) az interneten egyre népszerűbb, bár Magyarországon még kevéssé ismert műfaj. Előzménye a ’80-as és a ’90-es években megjelent, általában fantasy témájú Kaland Játék Kockázat sorozat. Ebben a sorozatban az olvasó nem lineárisan olvasta végig a könyvet, hanem a történet számozott, egy-két bekezdésnyi hosszú egységekre volt osztva, és minden egység végén az olvasó döntési helyzetbe került.
A regény főszereplője így maga az olvasó volt, és a történet minden egység után az olvasó választásának megfelelően folytatódott – például egy labirintust derített fel az olvasó, és eldönthette, hogy jobbra vagy balra fordul, természetesen a két különböző úton más kalandok vártak rá. A mai interaktív regény hasonló elven alapul, csak számítógépen vagy okos eszközön olvasható, és a hagyományos lapozgatás helyett linkek viszik tovább az olvasót a történetben.
A választás lehetőségének több előnye is van. Többek között segít fenntartani a figyelmet, ami hasznos, mert a mai ingerekkel teli világban egy mondatokkal teleírt oldal már nem feltétlenül képes hosszan lekötni az embert.
Emellett az olvasó a hagyományos regényhez képest sokkal jobban tud azonosulni a főszereplővel,
és még inkább részévé válik a regény világának.Az interaktív regények angol nyelven az interneten elérhetőek, és bár van, amiért fizetni kell, számos közülük ingyenesen is elérhető. Ezekből választok az egyes alkalmakra. Az időpontot az Ifjúsági részleg Facebook-csoportjában meghirdetjük, és Szabó Péter kollégám készít a választott regény témájához illő plakátot. A regényt egy laptopon megnyitom az interneten, és a képernyőt vetítővel kivetítjük, hogy mindenki lássa. Bár az ifik nagy része jól tud angolul, de nincs mindenki azon a szinten, hogy megértse a szöveget, ezért a kivetített részleteket le szoktam fordítani. A regényt közösen olvassuk és játsszuk el. Mivel rendszeresen választani kell a lehetőségek közül, és a közös játéknál csak egy lehetőséget tudunk választani egyszerre, ezért ilyenkor a résztvevőknek meg kell egyezniük egymással. A szórakozás mellett tehát ez az együttműködést is fejleszti, illetve egy biztonságos, védett környezetben arra tanít, hogy a döntéseknek vannak következményeik.
Az első alkalommal a Tizenhatféleképpen lehet megölni egy vámpírt című interaktív regényt játszottuk el. Ebben a regényben egy szabadnapos vámpírvadász bőrébe bújunk, aki véletlenül összetalálkozik egy vámpírral a McDonaldsban. Az a feladatunk, hogy megmentsük a kasszás lány életét, akit a vámpír kiszemelt magának, miközben semmilyen vámpírvadász eszköz nincs nálunk, csak azokat a dolgokat használhatjuk, amiket a környezetünkben találunk. A regény során bejárjuk a McDonalds-t és a környékét, és eldönthetjük, a talált tárgyak közül mit és hogyan használunk fel, illetve mikor érezzük késznek magunkat arra, hogy megütközzünk a vámpírral. Ahogy a cím is utal rá, tizenhat különböző pozitív befejezése van a regénynek, emellett számos negatív befejezést is el tudunk érni.
Legutóbb egy varázsló bőrébe bújtunk, aki egy elhagyatott várromot derített fel, és közben szörnyekkel harcolt.

Előtte már megpróbáltuk túlélni a zombi apokalipszist is (igaz, ez nem sikerült, többször is újrajátszottuk, és mindig zombi lett belőlünk), és sárkányként elfoglaltunk egy királyságot is.

Károly Nóra: In memoriam Verseghy Ferenc

Immár 9. alkalommal adott helyet Szolnok a tudományos ülésnek, amelyen Verseghy Ferenc munkásságával foglalkozó friss kutatásokról értesülhetett a hallgatóság. Az első szekció levezető elnöke dr. Tüskés Gábor, a HUN-REN BTK Irodalomtudományi Intézet osztályvezetője volt.


C. Vladár Zsuzsa habilitált egyetemi docens és Gyói Renáta, PhD (ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola – ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest) Verseghy Ferenc és a magyar esetterminológia című nyelvészeti előadásával kezdődött a konferencia.

Verseghy Ferenc nyelvtanírói munkássága mérföldkőnek számít a magyar esetrendszerhez kapcsolódó kutatások történetében. Verseghy volt az, aki a klasszikus hatesetes rendszertől elszakadva először bővítette leírásaiban a magyar nyelv eseteinek számát. Az előadók a korszakból kitekintve nemcsak az esetterminológiai előzményeket mutatták be, de kitértek arra is, hogy a Verseghy által lefektetett terminológiai hagyomány hogyan épült be a magyar grammatikai kánonba, illetve milyen mértékben hatott a modern grammatikairodalomban is használt esetterminológiára.

Zsoldos Endre a Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet tudományos főmunkatársa a csillagászati szempontból különösen érdekes Verseghy A’ Teremtésről című költeményéről és egy publikálatlan cikkét ismertette. A 18. század végén már megkezdődött az irodalom és a tudomány szétválása, de a folyamat még nem ért véget. Így nem meglepő módon több csillagászati tárgyú verset találunk a kor irodalmában – magyarul és latinul egyaránt.Doncsecz Etelka irodalomtörténész (HUN-REN – DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport, Budapest), a legújabb Verseghy-monográfia szerzője arról a kevéssé
ismert tényről szólt, hogy a jakobinus per egyik fő vádlottjaként egy időre eltiltották az egyházi feladatainak gyakorlásától. Bár pályája során több alkalommal is összeütközésbe került elöljáróival, mindvégig megmaradt az egyház szolgálatában. Áttekintést kaptunk előadásában, milyen egyházi feladatokat végzett az esztergomi egyházmegye papjaként.

A második szekcióban Csörsz Rumen István, a HUN-REN BTK Irodalomtudományi Intézet munkatársa új adatokat közölt Verseghy közköltészeti ismereteiről. Mivel ifjúkori Magyar Parnasszus-kéziratai néhány, valóban közköltészeti szöveget és népszerű műköltői alkotást is őriznek, ezeket vetette össze a kutató korabeli más előfordulásaikkal Gyomok a Parnasszuson című előadásában.

Lengyel Réka, aki szintén az HUN-REN BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa Verseghy egyik francia műfordítását elemezte. Jacques Delille tanköltészetéből választott versét Verseghy A’ képzelő erőnek nagy művei az emberben címmel fordította le, amely az Egyházi Értekezések és Tudósításokban nyomtatásban is megjelent 1824-ben.


A szakmai tanácskozást Laczházi Gyula, az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet kutatójának elődása zárta. 
A férfiasság kutatása a nemzetközi szakirodalomban már évtizedek óta alkalmazott megközelítési mód, melynek alapfeltevése, hogy a férfiasság is történetileg változó kulturális konstrukció. Az 1800 körüli időszak a férfiasság története szempontjából különösen érdekes periódus, hiszen ekkor nemcsak a nő társadalmi szerepe és a nőre vonatkozó elképzelések változnak, hanem – ezzel összefüggésben – a férfiasságra vonatkozó elvárások, eszmények is. Előadásában Verseghy Ferenc prózai és lírai műveit tette elemzése tárgyává, amely eddig a magyar felvilágosodás kutatásában nem jelent meg.

 


Az emléknap délutánján bemutatták az elmúlt években megjelent Verseghy-kiadványokat, valamint a Debreceni Egyetem honlapján elérhető online Verseghy-gyűjteményt.

A program zárásaként pedig Csörsz Rumen István, Fancsali Emőke, Honty Krisztina és Hovánszki Mária tolmácsolásában meg is hallgathatta a közönség Verseghy énekelt verseit.

Gacov Katalin: 70 évvel ezelőtt vette fel Verseghy Ferenc nevét a Szolnok megyei Könyvtár

Ma ünnepelni és emlékezni vagyunk itt, 267 éve, 1757. április 3-án jött világra Szolnokon Verseghy Ferenc.
Az itt élők gyakran hallják, emlegetik nevét. Például: „Az ismerősöm lányát felvették a Verseghy Gimnáziumba…”; „Meg kell újítanom az olvasójegyem a Verseghy Könyvtárba…”. Mindennapos mondatok ezek, de ha rákérdeznénk, hogy ki is volt valójában Verseghy Ferenc, már nem biztos, hogy magabiztos válaszokat hallanánk. „Aki először fordította magyarra a francia himnuszt…”; „Valami költőféle…”; „Itt született Szolnokon, elsétálok a sírja mellett, ha kimegyek a temetőbe…”; „A magyar nyelvvel foglalkozott…”; „Volt némi köze a Martinovics-mozgalomhoz, börtönbe is zárták…” - hallhatjuk róla.

Verseghy Ferenc szellemi öröksége 2014-ben – könyvtárunk javaslatára – bekerült városunk értéktárába, mint településünk kiemelkedő kulturális öröksége. Szolnok megbecsüli szülöttét, nekünk, a nevét viselő könyvtárnak pedig alapfeladatunk, hogy információval lássuk el a hatókörünkben élőket.
E feladatunkat teljesítettük 2017-ben, a Verseghy-emlékév alkalmából formabontó módon megrendezett kültéri molinó-kiállítással is, amelyet a Könyvtár munkatársai készítettek, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont XVIII. századi Osztályának közreműködésével, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával.
Nemcsak az érdeklődők, de minden erre járó elé tártuk az összefoglaló kiállítást, mely sokakat megállásra, böngészésre, olvasgatásra késztetett. Reméljük, ennek eredményeként a „Ki volt Verseghy Ferenc?” kérdésre határozottabb válaszok születtek, s mindenki megtudhatta, megérthette, miért büszke városunk szülöttjére.
A látványos tárlatot sajnos le kellett bontanunk, de a verseghy.vfmk.hu emlékoldal örök mementót állít Verseghy Ferencnek.
2022-ben születésének 265. évfordulójára újra létrehoztunk egy kisebb kiállítást, melyen egy tabló a tudós-költő életútját mutatta be, egy másik pedig a Verseghy-emlékülések 50 évét foglalta össze. Az ötévente szervezett – főként nyelvészeti és irodalomtörténeti témájú előadásokat magába foglaló konferenciák színes kronológiájaként.
A következő In Memoriam Verseghy Ferenc konferenciára sajnos nem 5, hanem 7 évet kellett várnunk a különböző veszélyhelyzeti korlátozások miatt. Ám hosszú szervezés után ma végre újra helyet adhatunk az emlékülésnek. Köszönöm a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet XVIII. századi osztálya munkatársainak, valamint a kollégáimnak, hogy megszervezték ezt az eseményt.

Kaptár 33. évf. 1. sz. (2024)

Teljes szám: PDF

Tartalom
Gacov Katalin beszéde a koszorúzási ünnepség alkalmából: 70 évvel ezelőtt vette fel Verseghy Ferenc nevét a Szolnok megyei Könyvtár p. 2-3.

Károly Nóra: In memoriam Verseghy Ferenc p. 3-6.

Szirákiné Kovács Györgyi: Interaktív regények olvasása az Ifiben p. 6-8.

Tóth Karolina: Apa-fia nap a T-zónában p. 8-10.

Csőke Tibor: Találkozás Gazda Józseffel p. 10-12.

Takács Hedvig: Felolvasóest a Jászberényi Városi Könyvtárban p. 12-13.

Mohácsi Bernadett: Bemutatkozik a kunszentmártoni József Attila Városi Könyvtár p. 14-17.

Balaton Mária: Fel a Netre! Tiszasűlyön p. 17-18.

Bakondi Brigitta: Internet Fiesta - KSZR könyvtárak p. 19-20.

Máté Ágnes: MKE hírek p. 21-22.

Kitüntetések p. 23-30.

Vármegyei barangoló: Kunhegyes p. 30.

Búcsúzunk: [Károly Nóra]: Takáts Béla. [Prinyi Tünde]: Görbéné Kacziba Katalin p. 31-33.

Ismét MÖCS p. 34.