Olvasó népért mozgalom megyénkben

Olvasó népért mozgalmat a Magyar Írók Szövetsége indította el útjára. A széles és dinamikusan növekvő mozgalom koordinálására a szövetségnek azonban sem apparátusa, sem költségvetése nem volt. Így a Hazafias Népfront vette az Olvasó népért irányítását és kiterjedt területi apparátusa segítségével szervezte azt tovább. 

A mozgalom törekvései nemcsak megértésre találtak, hanem serkentettek is, és lehetőséget teremtettek az újabb és újabb kezdeményezésekhez.

Az 1970-es évek elején már eredmények is születtek.  A mozgalomhoz csatlakoztak társadalmi testületek, hivatalok és intézmények.

Könytáros folyóiratban megjelent beszámoló

KISZ Olvasó ifjúságért nevű kezdeményezése, és a Móra Ifjúsági Könyvkiadóval közösen meghirdetett Játék és vallomás című olvasótoborzó pályázat.

SZOT a Könyvtártudományi és Módszertani Központtal közösen tudományos vizsgálatot végeztek a munkások, majd az értelmiségiek olvasási igényeiről, könyves ellátottságáról.

Hazafias Népfront a könyvbarát mozgalmát beolvasztotta ebbe az új mozgalomba. A területi könyvbarát bizottságokat az Olvasó népért helyi koordináló testületévé tette.

Magyar—Szovjet Baráti Társaság is, s a kezdeti szerényebb eredmények után tavaly a Kell a jó könyv című olvasó- toborzó versengéssel sokat segített nekünk.

A Népművelési Intézet az irodalmi színpadokat állította az Olvasó népért mozgalom szolgálatába. Látványos eredménye volt ennek például a visegrádi színjátszó napok, vagy a Magyar Rádió Szóljatok szép szavak című vetélkedője, amelyet ez idén már másodszor rendeztek meg.

A Szegedi Tanárképző Főiskola — a Magyar Űttörő Szövetség, a Művészeti Alap, valamint a Móra Ifjúsági Könyvkiadó anyagi támogatásával — Kincskeresők címmel gyermekirodalmi folyóiratot jelentet meg.

A Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalatot, amely az úgynevezett „rendhagyó irodalomórák” szervezésével támogatta a munkát. . Vagy említhetnénk megyéket, ahol külön gyermekkönyvheteket rendeznek

A könyvtárak és az iskolák önállóan, sajátos arculattal. A közművelődési könyvtárhálózat ismerte fel legelőször a mozgalom jelentőségét. A területi vállalkozások között a Szolnok megyében az Otthont a könyvnek, otthont a művelődésnek! jelszóval jelentős költségvetésen felüli társadalmi támogatást szerzett a tanyasi, külteki könyvtárak korszerűsítésére. 

Felhívás 1972-ből - Verseghy Ferenc Könyvtár gyűjteménye

Az Olvasó népért mozgalom Szolnok megyei társadalmi elnöksége felhívással fordult a megye lakosságához. Addig a megye 450 ezer lakosából mindössze 95 ezer látogatta rendszeresen a könyvtárakat. Emellett az egyéb művelődési intézmények kihasználtsága is alatta marad a lehetőségeknek. Különösen a városok peremkerületeinek lakói, a bejáró dolgozók, a munkásszállásokon, valamint a kis falvakban és a tanyákon élők esnek kívül a közművelődés hatókörén. Nehezíti az
előbbrejutást a szellemi és az anyagi erőforrások szétforgácsoltsága, a személyi és tárgyi feltételek esetenkénti hiánya is. A felhívás leszögezi: „a tudásnak, a
szocialista közízlés fejlődésének .. . elsődleges és mindenki számára legkönnyebben hozzáférhető forrása a könyv"' ezért az elnökség minden jószándékú figyelme, tenniakarása oda irányul, hogy a megye népe valóban „olvasó néppé" váljék. A mozgalom társadalmi elnöksége hívó szóval fordul a megye minden olvasó lakosához: legyen agitátora az olvasásnak, s felkéri mindazokat, akik munkakörük szerint emberekkel foglalkoznak, hogy a gazdasági és szociális gondoskodással egyenrangú mértékben törődjenek a gondjaikra bízott dolgozók művelődésével., olvasásával és lehetőségeikhez képest járuljanak hozzá az olvasó néppé válás anyagi és személyi feltételeinek megteremtéséhez. A felhívás kitér a „Száz falu — száz könyvtár" akció megyei sikerére, mely azt példázza, hogy az erők öszszefogásából nagyszerű eredmények születnek.

E siker láttán az Olvasó népért mozgalom Szolnok megyei társadalmi elnöksége a kisebb falvak jobb kulturális ellátása érdekében meghirdeti az „Otthont a könyvnek — otthont a művelődésnek" mozgalmat, és e kezdeményezés támogatására hívja fel a helyi párt- és a tanácsszervek, a tömegszervezetek és a szövetkezeti mozgalmak, a könyvbarát bizottságok figyelmét. XJj, lendületes akciókra biztatja a közművelődés valamennyi megyei munkását. A felhívást a társadalmi elnökség tagjaiként a politikai, gazdasági és kulturális vezetőkön kívül megyeszerte ismert közéleti személyek és művészek írták alá.

Forrás:

Lukácsy András: Merre tart az Olvasó népért mozgalom? MAGYAR HÍRLAP (1973.01.28.): 10.

Az Olvasó népért. KÖNYVTÁROS (1970.08.): 10.